Duh Haagse band DI-RECT heift duh Popprès 2021 gewonnen. Duh bandleden kregen duh près zatâhdagavond tèdens duh digitale editie van ut festival Pleurosonic Noâhdeâhrslag in Groninguh. Duh près bestaat uìt un cheque van 10.000 pleuro en un beild van kunstenâh Theo Mackaay.

"Met ut toekennen van duh Popprès 2021 bekroânt duh jury un band die zichzelf al meiâhrmaals opnieuw heift uìtgevonden en die oâk in 2021 un enôhm doâhzettingsveâhrmâugen heift geëtaleiâhrd", schrèft duh ôhganisatie achteâh duh popprès in un veâhrklaring.

Duh jury prèst duh band bovendien om zèn creativitèt in tèden waâhrin ut voâh artiestuh niet makkelèk was. "Duh jury is ondâh duh indruk van duh kunst om in mâugelèkheden tuh denken en niet in problemen", staat in ut juryrappôht. Ut nummeâh Solschètbèst On, dat DI-RECT in 2020 uìtbracht, is volgens duh jury "hét anthem van duh côhonapandemie" gewôhden.

Duh bandleden weâhrden in hun studio in Duh Haag veâhrrast met duh près. "Dit is wel heil maui na ruim twintig jâh , zè bassist Bas van Wageninguh in un eiâhrstuh reactie. Gitarist Spike van Zoès zè dat duh band ut al weleins oveâh duh près had gehad. "We zèn al wel un tèd ondâhweg met duh band, mâh dachten: misschien zèn we eâh nog niet, dâh als jèh kèkt nâh ut lèstjuh artiestuh dat hem al eins heift gewonnen. Mâh we hebbuh duh afgelopen tèd oâk niet stilgezetuh "

Duh Popprès weâhrd voâh duh 35e keiâh uìtgeâhrèkt en gaat nôhmaal gesproken jaâhrlèks nâh duh band of artiès die in ut afgelopen jâh duh belangrèkstuh bèdrage leveâhrduh aan duh Nedeâhrlandse popmuziek. Vôhig jâh weâhrd duh près wegens duh côhonacrisis niet uìtgeâhrèkt. In duh jaren daâhrvoâh wonnen ondâh andeâhren Ronnie Flex, Kensington, Martin Garrix, Caro Emeâhrald en Duh Dèk duh felbegeiâhrduh près.