Twei veâhrdachtuh van duh vâugelroâf in 2014 bè Avifauna in Alphen aan den Rèn en bè andeâhre vâugelparken hoeven hun celstraf niet helemaal uìt tuh zittuh Duh behandeling van hun hogâh beâhroep duurduh veil tuh lang.

In duh nacht van 15 op 16 septembeâh 2014 weâhrden 36 zeldzame en bescheâhrmduh vâugels gejat uìt Avifauna. Na un uìtgebrèd politieondâhzoek, moestuh in 2017 zes veâhrdachtuh zich bè duh rechtbank in Duh Haag veâhrantwoâhden voâh duh vâugelroven in Avifauna en bè schètbèstenparken in Duh Lieâh, Udenhout en Veldhoven. Duh rechteâhrs veâhroâhdeilden vèf veâhrdachtuh destèds tot celstraffen variërend van twei tot veiâhrtien maanden. Un veâhrdachtuh kwam eâh vanaf met un weâhrkstraf van 70 uur.

Veâhrschillenduh veâhrdachtuh staptuh nâh ut geâhrechtshof, mâh duh inhoudelèke behandeling van ut hogâh beâhroep liet mâh liefst vèf jâh op zich wachtuh In duh tussentèd oveâhrleid duh veâhrdachtuh die duh hoâgstuh celstraf van veiâhrtien maanden had gekregen.

Ein vadeâh en zoân uìt Drunen die beschuldigd weâhrden van duh heling van geâhroâfduh Avifauna-vâugels, veâhrklaâhrden twei weken geleden bè ut geâhrechtshof dat ze onschuldig waren. Duh zoân kreig eiâhrdeâh un onvoâhwaâhrdelèk celstraf van vieâh maanden, waâhrvan hè eâh drie maanden uìtzat. Ut hof vindt bèduh mannen wel schuldig. Duh laatstuh maand in duh cel wôhdt duh zoân nu echteâh kwètgescholden, omdat hè lang moès wachtuh op duh behandeling van duh zaak. Duh vadeâh kreig bè duh rechtbank un weâhrkstraf van 70 uur, en die is nu veâhrlaagd nâh 40 uur.

Ein deâhrduh veâhrdachtuh die eiâhrdeâh un onvoâhwaâhrdelèke celstraf van zes maanden kreig, waâhrvan hè 45 dagen uìtzat, hoeft net als duh zoân uìt Drunen niet teâhrug nâh duh cel. Hè mot nu allein nog un weâhrkstraf van 200 uur opknappen.

Ein vieâhduh veâhrdachtuh heift in duh tussentèd wel un half jâh vastgezetuh voâh zèn aandeil in duh vâugelroâf bè Avifauna. Die straf blèft staan. Zèn veâhrhaal dat hè mâh un klèn aandeil had in duh zaak is volgens ut hof ongeloâfwaâhrdig.

Duh straffen van ut hof komen in duh meistuh gevallen oveâhrein met duh strafèsen.