Ein woning wâh dit jâh drie keiâh geschotuh is aan duh Den Heldeâhrstraat in Amsteâhrdam-Noâhd is vrèdag doâh duh gemeintuh geslotuh

Bè duh eiâhrstuh beschieting op 6 maâhrt weâhrden in ut pôhtiek van ut woâncomplex zes kâugelgatuh aangetroffen. Na duh tweiduh beschieting op 24 april heift duh gemeintuh beslotuh om cameâhratoezich in tuh stellen. Veâhrvolgens zag duh waut op 23 juli dat ut raam van duh woning was beschotuh Duh bewoneâh had dit niet gemeld.

Daâhrnaast is op 14 maâhrt un geparkeiâhrduh auto in brand gestoken. Volgens duh gemeintuh is duh openbare ôhduh daâhrmei vieâh keiâh veâhrstoâhd in vèf maanden tèd. Duh gemeintuh heift duh woning daâhrom vrèdag voâh drie maanden geslotuh Duh bewoneâh van duh woning is uìt huis gezet.