Duh waut is zondag op ut Malieveld in Duh Haag aanwezig voâh ut geval eâh toch mensen gaan demonstreâhren tegen duh côhonamaatregelen. Zatâhdag weâhrd duh demonstratie van actiegroep Viruswaanzin doâh duh rechteâh veâhrboden.

Duh waut meldduh zondag rond 11.00 uur dat eâh un aantal peâhrsonen op ut Malieveld aanwezig waren die leken tuh willen demonstreâhren. Eitsjntuh hebbuh duh demonstrantuh weggestuurd.

Op ut Malieveld staan bôhden met duh teks "Demonstratie veâhrboden. Ga nâh huis". Duh sfeiâh is momenteil nog rustig.

Duh waut rèdt rond met ondâh meiâh un videobus. Oâk is duh Mobiele Einhèd (ME) aanwezig. Ut Binnenhof is afgeslotuh

Mensen in duh buurt van ut Malieveld en bè station Duh Haag wôhden gecontroleiâhrd.

Viruswaanzin spanduh rechtszaak aan na veâhrbod doâh burgemeisteâhr

Viruswaanzin spanduh un rechtszaak aan, nadat waâhrnemend burgemeisteâh Johan Remkes duh demonstratie vrèdag had veâhrboden.

Duh rechtbank besloât dat ut veâhrbod van duh vèlighèdsregio in stand blèft. Maahndagh zal duh rechteâh toelichting geven op duh uìtspraak. Na ut veâhrbod van duh rechteâh riep duh advocaat van duh actiegroep mensen op niet alsnog nâh ut Malieveld tuh komen.

Viruswaanzin is hoâfdzakelèk tegen duh andeâhrhalvemeteâhrsamenleving en duh côhonaspoedwet die ut kabinet wil invoeâhren.

Vôhiguh weik zondag was eâh oâk un antilockdownprotès op ut Malieveld. Hieâhbè weâhrden meiâh dan vieâhhondâhd mensen opgepakt. Eâh kwamen naast betâugeâhrs oâk andeâhre groepen, die uìt waren op rellen, op ut protès af.

Volg duh laatstuh ontwikkelinguh rond ut virus in ons liveblog.