Op duh Spoâgt laan in Duh Haag is zatâhdagochtend un lichaam aangetroffen, bevestigt un politiewoâhdvoeâhrdeâh aan NU.nl. Duh waut meldt dat un misdrèf uìtgeslotuh is.

Rond 5.00 uur weâhrd eâh un ambulance opgeâhroepen.

Ein half uur lateâh kwam oâk duh Foâhensiese Opspôhing teâh plaatse.