Duh waut heift maahndaghavond un waâhrschuwingsschot gelost bè un veâhrdachtuh situatie op duh keâhrmis op ut Malieveld. Eâh zou un peâhrsoân met un vuurwapen zèn gezien. Zes mensen zèn aangehouden.

Volgens un woâhdvoeâhrdeâh van duh waut waren duh eitsjntuh genoâdzaakt om un waâhrschuwingsschot tuh lossen bè duh benadeâhring van duh veâhrdachtuh Duh vèf zèn ingeâhrekend zèn veâhrhoâhd.

Duh waut is un ondâhzoek gestart. Duh woâhdvoeâhrdeâh kan nog niet veâhrtellen of eâh un wapen bè één van duh vèf arrestantuh is aangetroffen.

Duh arrestatie veâhrhindeâhrt duh keâhrmis veâhrdeâh niet.