Dagelèks steken eâh hondâhden mensen oveâh op ut regenboâgpad, oâk wel ut gaybrapad genoemd, achteâh station Duh Haag Centraal, mâh ut is gein officiële oveâhrsteikplaats.

Ut zâugehetuh gaybrapad weâhrd in 2016 vlakbè ut station aangebracht op duh middenbeâhrm van duh Bezuidenhoutseweg. Sindsdien is eâh veil veâhrwarring. Ut lèkt op un zebrapad voâh zowel automobilistuh als voetgangeâhrs, mâh doâh duh kleuren zèn mensen soms in duh war.

Volgens duh Wegenveâhrkeiâhrswet uìt 1994 mag ut gekleurduh gedeiltuh van un gaybrapad gein oveâhrsteikplaats genoemd wôhden. "Ein voetgangeâhrsoveâhrsteikplaats bestaat uìt un dwars op duh wegas aangebrachtuh markeâhring met un breidtuh van tuh minstuh 4 meteâh bestaanduh uìt wittuh strepen met un breidtuh en un tussenliggenduh afstand van 0,4 tot 0,6 meteâh "

Voetgangeâhrsbescheâhrming

In Artikel 185 van duh Wegenveâhrkeiâhrswet staat un bescheâhrming voâh voetgangeâhrs. Un automobilist is namelèk veâhrantwoâhdelèk wanneiâh deze un aanrèding heift met un niet-motôhrètuig. Denk hieâhbè aan lantarenpalen of duh vangrails, mâh oâk aan fieseâhrs en voetgangeâhrs. Vandâh dat ut gedeiltuh op duh rèweg van duh spèsjale oveâhrsteikplek gewone wittuh zebrastrepen zèn.

Wôhd jèh hieâh als voetgangâh aangeâhreden doâh un auto, dan is duh automobilist veâhrantwoâhdelèk. Wôhd jèh als voetgangâh aangeâhreden doâh un fiesâh dan ben is voetgangâh veâhrantwoâhdelèk. Jèh bevond jèh namelèk op duh openbare weg, niet op un oveâhrsteikplaats.