Duh waut heift maahndaghavond zes mindeâhrjariguhn aangehouden voâh mâugelèk vuurwapenbezit. Bè duh arrestatie weâhrd doâh un eitsjnt un waâhrschuwingsschot gelost.

Bè duh waut kwamen rond 20.00 uur meiâhrdeâhre meldinguh binnen dat eâh iemand met un vuurwapen op duh keâhrmis op ut Malieveld rondliep.

"Duh jonge man, waâhrvan oâk un signalement bekend was, zou deil uìtmaken van un groepjuh jongeâhren dat gevolgd weâhrd doâh duh bevèliging", laat duh waut disdag wetuh

"Toen duh jongeâhren duh eitsjntuh in duh gatuh kregen, veâhrsnelden zè hun loâppas." Omdat zè mâugelèk in ut bezit waren van un vuurwapen hielden duh eitsjntuh duh groep aan met getrokken wapen. "Toen un van duh veâhrdachtuh duh instructies van duh waut niet opvolgduh heift un van duh eitsjntuh un waâhrschuwingsschot gelost. Niemand raaktuh gewond."

Niet aangetroffen

In totaal weâhrden eâh zes mindeâhrjariguhn aangehouden. "Ein vèftienjariguh Hagenâh en vèf zestienjariguh plaatsgenotuh " Un vuurwapen weâhrd niet aangetroffen. "Mâugelèk is degene met ut wapen wetuh tuh ontkomen."

Alle veâhrdachtuh zèn na veâhrhoâh heingezonden. "Duh recheâhrche stelt un ondâhzoek in nâh duh ontkomen veâhrdachtuh met ut vuurwapen."

Jan Veâhrmolen, woâhdvoeâhrdeâh van duh keâhrmis, betreurt duh gebeurtenis. "Ut is gewoân un incidentjuh Un smetjuh op un veâhrdeâh heil geslaagd evenement", zegt hè. Veâhrmolen benadrukt dat duh Haagse keâhrmis afgelopen dagen veâhrdeâh vlekkeloâs is veâhrlopen. "Ut is un topsfeiâh met bezoekeâhrs van alle leiftèden en alle culturen."

In vieâh dagen tèd zèn eâh volgens hem meiâh dan 40.000 bezoekeâhrs geweès Aan duh bevèliging is grotuh aandacht besteid, weit hè. Zo is eâh tasjuscontrole en staan eâh hekken rond ut Malieveld.

Duh Haag heift dit jâh duh groâtstuh keâhrmis van Nedeâhrland. Tilburg, die dit altèd heift, had dit jâh mindeâh attracties vanwege duh côhonacrisis.