Ut aantal côhonapatiëntuh neimt in Duh Haag en omgeving zo hard toe dat is beslotuh 60 procent van duh regulieâhe, planbare zôhg niet meiâh tuh leveâhren. Peâh ziekenhuis kan veâhrschillen welke zôhg nog wel geleveâhrd kan wôhden. Met name oncologiese behandelinguh gaan doâh.

Doâh ut enôhm oplopen van mensen met côhona die in ziekenhuizen wôhden veâhrpleigd of op duh ic liggen, is ut nodig andeâhre zôhg af tuh schalen in duh ziekenhuizen in Duh Haag en duh rès van Haaglanden en Hollands Midden. Deze beslissing is vrèdagmiddag genomen doâh ut Regionaal Oveâhrleg Acutuh Zôhgketuh (ROAZ) regio Wès in samenspraak met duh ziekenhuizen.

Duh behandelend arts maakt peâh patiënt duh inschatting welke zôhg doâh mot gaan. Patiëntuh wôhden daâhroveâh peâhrsoânlèk ingelich Met name oncologiese behandelinguh gaan doâh. In duh meistuh ziekenhuizen in duh regio zèn duh poliklinieken oâk open. Peâh ziekenhuis kan ut echteâh veâhrschillen welke zôhg nog geleveâhrd kan wôhden.

Doâh deze veâhrdeâhre afschaling kan duh acutuh zôhg doâh blèven gaan. Bovendien komt eâh meiâh capacitèt beschikbâh voâh opvang van côhonapatiëntuh in duh èguhn regio. "We probeâhren daâhrmei duh uìtplaatsing nâh andeâhre regio's of mâugelèk zelfs Duìtsland wâh mâugelèk tuh voâhkomen", aldus un woâhdvoeâhrdeâh van ut ROAZ.

Onvoldoenduh capacitèt

Volgens Ingrid Wolf, voâhzitteâh van duh raad van bestuur van HMC met duh locaties Westènduh Bronovo en Antoniushove, is eâh ondanks ut voâhtdurend patiëntuh buìtuh duh regio uìtplaatsen duh capacitèt onvoldoenduh om duh stroâm côhonapatiëntuh op tuh vangen.

"Oâk in HMC moetuh we structureil meiâh bedden voâh COVID-19-patiëntuh op duh afdelinguh vrèmaken en duh Intensive Care Unit (ICU) opschalen. Omdat ut groâtstuh deil van onze planbare zôhg in HMC Bronovo plaatsvindt, is voâh ons ut sluìtuh van duh OK en duh veâhrpleigafdelinguh in HMC Bronovo dit weikend duh meès logiese stap. Daâhrnaast stoppen we planbare programma's in HMC Antoniushove."

"Wè schalen hieâhmei in totaal 80 tot 90 procent van onze zôhg die niet acuut is af", zegt Wolf. "Ein groât deil van onze collega's dat in HMC Bronovo weâhrkt, kan zo duh afdelinguh in HMC Westènduh en HMC Antoniushove ondâhsteunen. Zo kunnuh we duh zôhg voâh COVID-19-patiëntuh beteâh veâhrdelen én duh traumazôhg in HMC Westènduh bôhgen. Dit is opnieuw un ingrèpend besluìt, mâh duh toestroâm van ut aantal covid-besmettinguh nâh ons ziekenhuis zôhgt voâh un urgentuh situatie."