Ein bewoneâh is in duh nacht van vrèdag op zatâhdag zwaâhrgewond geâhraakt bè un woningbrand op duh Rozenburgstraat in duh Haagse Schildeâhrswèk. Ut slachtoffeâh is geâhreanimeiâhrd doâh ambulancemedeweâhrkeâhrs en veâhrvolgens met spoed nâh ut ziekenhuis gebracht.

Duh brandwèâh meldduh rond 4.30 uur dat duh brand geblust was en dat ut slachtoffeâh geâhreanimeiâhrd weâhrd doâh ambulancemedeweâhrkeâhrs. Zè vonden hem slapend in duh brandenduh woning. Ut slachtoffeâh is met spoed nâh ut ziekenhuis gebracht.

Drie omliggenduh woninguh weâhrden ontruimd. Duh woninguh weâhrden geventileiâhrd en daâhrna gecontroleiâhrd op duh aanwezighèd van schadelèke roâk.

Duh brandwèâh start un ondâhzoek nâh hoe duh brand is ontstaan.