Ongeveiâh 150 demonstrantuh van actiegroep Viruswaâhrhèd kwamen zatâhdagmiddag nâh ut Malieveld in Duh Haag om tuh demonstreâhren tegen duh côhonamaatregelen. In ut centrum en rondom ut Binnenhof was veil waut op duh bein.

Eâh zèn meiâhrdeâhre sprekeâhrs en artiestuh bè duh demonstratie. Aanweziguhn hadden un grafkist mei, waâhrmei symbolies "duh angst voâh ut côhonavirus" weâhrd begraven.

Duh waut zegt via Twitteâhr dat duh laatstuh demonstrantuh ut Malieveld rond 19.15 uur ut Malieveld hadden veâhrlatuh