Ein jongen is zondagochtend vast komen tuh zittuh in drèfzand op un bouwplaats bè duh Trèleâhrweig in Duh Haag. Hè kon eâh niet zelfstandig uìtkomen.

Hulpdienstuh waren volgens un politiewoâhdvoeâhrdeâh snel teâh plaatse en hebbuh duh jongen direct uìt ut drèfzand gehaald.

"Duh jongen is voâh duh zekeâhrhèd nog gecontroleiâhrd doâh ambulancepeâhrsoneil, mâh uìtèndelèk bleik hè eâh niks aan tuh hebbuh oveâhrgehouden en kon hè wèâh gaan", aldus un politiewoâhdvoeâhrdeâh