Duh waut in Duh Haag heift in duh nacht van disdag op woesdag un automobilist aangehouden na un achteâhrvolging. Duh bestuurdeâh reid met geschôhst rèbewès met un lachgasballon aan zèn mond en negeiâhrduh meiâhrdeâhre stoptekens.

Rond 01.30 uur vannacht kregen duh eitsjntuh van politiebureau Zuideâhrpark duh auto in ut vizieâh bè un tankstation. In ut voeâhrtuig zat duh bestuurdeâh alwâh hè lachgasballonnen gebruiktuh Duh waut controleiâhrduh duh man, die un geschôhst rèbewès bleik tuh hebben. Zèn roze papieâhtjuh moès hè dan oâk inleveâhren en hè kreig un rèveâhrbod van 24 uur.

Duh eitsjntuh beslotuh even veâhrdeâhrop duh situatie in duh gatuh tuh houden aangezien duh bestuurdeâh meiâhrdeâhre keâhren was aangehouden voâh rèden ondâh invloed. Oâk disdagnacht besloât duh automobilist wèâh duh weg op tuh gaan. Duh waut achteâhrvolgduh duh gozâh die oâk tèdens ut rèden lurktuh aan un lachgasballon. Genoeg reden voâh duh eitsjntuh om hem un stopteken tuh geven. Dâh weâhrd gein gehoâh aan gegeven, oâk niet toen duh sirenes aan weâhrden gezet.

Duh automobilist scheurduh eâhrvandoâh. Duh achteâhrvolging duurduh ongeveiâh un kwartieâh en èndigduh op duh Troelstrakaduh nadat ut voeâhrtuig was klemgeâhreden. Duh bestuurdeâh wôhdt veâhrdacht van ondâh meiâh rèden oveâh un trambaan, tegen duh richting in, met ingevôhdeâhrd rèbewès en ondâh invloed.