Duh Nationale Kindeâhrheâhrdenking (NKH) op 4 mè in Madurodam en duh heâhrdenkingsactivitètuh in duh aanloâp daâhrnaâhrtoe gaan dit jâh ondanks duh côhonacrisis doâh.

Duh Veâhrhalendag op 8 april geif ut startsèn voâh NKH. "Die dag delen vèf sprekeâhrs, ondâh wie Frits Barend, in Madurodam hun familiegeschiedenis met kindeâhren", laat duh ôhganisatie wetuh

"Doâh hun peâhrsoânlèke veâhrhaal oveâh oâhlog en vrèhèd tuh veâhrtellen, maken zè duidelèk: juist nu, in tèden van crisis en duh onvrèhèd die daâhrmei gepaâhrd gaat, is ut belangrèkeâh dan auìt om stil tuh staan bè onze vrèhèd."

Duh NKH wôhdt live vanuìt Madurodam op tv uìtgezonden en online gestreamd. "Zo kunnuh kindeâhren thuis vanuìt ut hele land deilnemen."