Op ut knoâppunt Prins Clausplèn in Duh Haag zèn maahndagh vieâh auto's gebotst. Daâhrbè is één peâhrsoân gewond geâhraakt en nâh ut ziekenhuis gebracht.

Ut ongeluk gebeurduh op duh A4 richting Lèden. Eâh raaktuh vieâh auto's betrokken bè un kop-staâhrtbotsing. Meiâhrdeâhre inzittenden zèn doâh ambulancepeâhrsoneil nagekeken op veâhrwondinguh. Eén peâhrsoân is zondâh spoed nâh ut ziekenhuis gebracht.

Oveâh duh oâhzaak van ut ongeval is nog niks bekend. Drie van duh vieâh auto's raaktuh dusdanig beschadigd dat ze niet meiâh veâhrdeâh konden rèden. Deze auto's weâhrden weggesleipt doâh un beâhrgâh

Meiâhrdeâhre weggebruikeâhrs negeiâhrden un roâd kruis tèdens ut ongeval, waâhrdoâh motôhrèdeâhrs moestuh assisteâhren om duh situatie vèlig tuh houden. Eâh ontstond un lange file.