Duh waut doet nog ondâhzoek nâh twei gewelddadiguh oveâhrvallen ènd maâhrt en begin april op klène supeâhrmarktuh in Duh Haag. In opspôhingsprogramma Team West zèn disdagavond beilden veâhrtoând van duh veâhrdachtuh

Op duh avond van 5 april liepen twei mannen un buurtsupeâhrmarkt binnen in duh Inguhhouszstraat. Duh zeventienjariguh winkelmedeweâhrksteâh dacht aanvankelèk dat ut om gewone klantuh ging, totdat un van duh twei un pistoâl op hâh richttuh

Duh mannen schreiuwden om geld, teâhrwèl ut mèsie duh kassaladuh opendeid. Duh oveâhrvalleâhrs ginguh eâh veâhrvolgens met un geldbedrag vandoâh. Ut duo is doâh bewakingscameâhra's heldeâh in beild gebracht.

Ein weik eiâhrdeâh vond eâh oâk al un gewelddadiguh oveâhrval plaats in Duh Haag. Op 28 maâhrt kreig duh èguhnâh van supeâhrmarkt Maestro aan duh Coâhnheâhrtstraat tèdens un oveâhrval op zèn winkel un groât mes op zèn keil. Duh oveâhrvalleâhrs ginguh eâh uìtèndelèk vandoâh met geld en sigarettuh