"Ik ken jâh niet & jè mè oâk niet. Wel hep ik jèh gezien." Deze teks plaatstuh un onbekenduh steunbetuigâh op duh plek in Rèswèk wâh begin deze maand un 32-jariguh wèf oveâhrleid bè un ongeluk. Duh nabestaanden waren eâhrg ontroeâhrd doâh ut beâhrich en willen met deze peâhrsoân in contact komen.

Duh 32-jariguh Shanna reid op vrèdagmiddag 2 juli met hâh scoâteâh oveâh duh Schaapweg toen ze fataal weâhrd geâhraakt doâh un auto. Na ut ongeluk weâhrden eâh bloemen en kaâhrtuh langs duh weg gezet om steun tuh betuiguhn. Duh familie zegt daâhrdoâh tuh zèn geâhraakt. In ut bèzondâh doâh un achteâhrgelatuh briefjuh van un anonieme zendeâh

Ein klèn stukjuh van dit briefjuh luidde: "Ik ken jâh niet & jè mè oâk niet. Wel hep ik jèh gezien... Ik leg un roâsie voâh jâh neiâh want dat veâhrdien jè". Duh familie vraagt aan degene die dit heift geschreven om contact op tuh nemen met ut politiebureau in Rèswèk.