Vieâh Hagenaâhrs zèn maahndagh aangehouden doâh duh waut voâh betrokkenhèd bè meiâhrdeâhre (poginguh tot) inbraken in bedrèfspanden en bedrèfsbusjus. "Ut vieâhtal weâhrd op hetzelfduh tèdstip op veâhrschillenduh locaties in Duh Haag, Noâtdôhp en Zoeteâhrmeiâh aangehouden."