Duh waut gaat ut huis van ministeâh Sigrid Kaag in Duh Haag strengâh bevèliguhn. Woesdagochtend bouwden eitsjntuh un mobiele wachtpost op voâh duh deur. "We nemen zichtbare en onzichtbare maatregelen om bewindslieden tuh bescheâhrmen", laat duh waut wetuh

Duh maatregel volgt nadat duh politica weâhrd bedrègd doâh un beâhroepsdemonstrant. Die liep eiâhrdeâh deze maand met un grotuh fakkel doâh duh straat en kloptuh aan hâh deur. Duh 29-jariguh Max van deâh B. en un wèf die duh intimidatie filmduh zèn hieâhvoâh opgepakt.

Duh activist is un veil geziene gast bè côhonademonstraties en andeâh veâhrzet tegen duh oveâhrhèdsmaatregelen om ut virus in tuh dammen. Kenmeâhrkend is ut roduh petjuh zèn gele hesie zèn ov-fies en zèn uìtgesproken geloâf in God.

Willem Engel deilduh adresgegevens

Kaag deid aangiftuh bè duh waut van intimidatie en bedrèging. Van den B. mot op 19 januari voâh duh politieâhechteâh komen. Tot die tèd zit hè in voâharrès Hè wôhdt oâk veâhrdacht van bedrèging van voâhmalig secretaris-geneâhraal van justitie Jôhis Demmink en ministeâh Hugo duh Jonge, ènd decembeâh Hè weâhrd destèds opgepakt nadat hè met un Anonymous-maskeâh bungelend aan zèn fiesstuur aanbelduh bè duh woning van Hugo duh Jonge. Hè 'wilduh veâhrhaal' halen en livestreamduh duh hele scène. "Dat gaat niet. Jammeâh , klonk ut op duh inteâhrcom. Voâh duh woning van Duh Jonge weâhrd daâhrna oâk un tèdelèke politiepost neiâhrgezet.

Duh woângegevens van Kaag circuleâhren al langeâhre tèd op ut intâhnet. Vôhiguh weik twitteâhrduh Willem Engel ut adres nog aan zèn duìzunden volgeâhrs. Hè deilduh un foto van un infoâhmatieveâhrzoek bè ut Kadasteâh Op duh foto waren ut huisnummeâh en postcoduh van Kaag zichtbâh zondâh dat deze onleisbâh zèn gemaakt. Ut account van duh Viruswaâhrhèd-lèdeâh weâhrd gisteâhren doâh ut platfoâhm opgeschôht. Kaag wil aangiftuh doen tegen Engel. Momenteil wôhdt ondâhzocht op welke grond dat precies mot gebeuren.

Meiâhrdeâhre accounts op Twitteâh opgeschôht

Ein account wâh Engel na duh schôhsing van zèn èguhn accounts op twitteâhrduh is vandaag eveneins opgeschôht. Ut gaat om un account van un vriendin van hem. Zèn andeâhre accounts weâhrden gisteâhren al uìt duh lucht gehaald, waâhrdoâh zèn tweits niet meiâh zichtbâh zèn voâh gebruikeâhrs van ut sociale medium.

Volgens Engel is ut account dat van un vriendin van hem is, opgeschôht omdat hè daâhrmei duh ban probeiâhrduh tuh ontwèken. Hè zegt zelf niet direct tweits via ut account tuh hebbuh geplaatst. Wel stuurduh hè beâhrichtuh doâh nâh duh vriendin, die ze veâhrvolgens voâh hem plaatstuh

Ein woâhdvoeâhrdeâh van Twitteâh liet disdag wetuh dat ut gaat om un tèdelèke opheffing 'wegens schending van ons belèd inzake platfoâhmmanipulatie en spam'. Ut bedrèf weis eâh ondâh meiâh op dat gebruikeâhrs gein twei accounts mâugen hebbuh voâh min of meiâh dezelfduh doelènden. Oâk benadruktuh Twitteâh dat ut bedrèf ingrèpt bè oveâhrtredinguh van zèn belèd met betrekking tot 'mislèdenduh infoâhmatie oveâh COVID-19' en met betrekking tot 'privégegevens en media'.

Ein van duh accounts van Engel weâhrd in duh zomeâh al geschôhst doâh Twitteâh vanwege uìtlatinguh oveâh voetballeâh Christian Eâhriksen. Engel twitteâhrduh dat eâh un veâhrband zou zèn tussen duh côhonavaccinatie en duh hartstilstand die Eâhriksen kreig tèdens duh EK-wedstrèd tegen Finland. Engel nuanceiâhrduh zèn uìtspraken lateâh mâh hè wilduh duh tweit niet veâhrwèdeâhren.