Mensen die niet goed kunnuh hôhen of pratuh kunnuh vanaf nu via un spèsjale app ut Opeâhrationeil Centrum van Duh Haag beâhrèken. "Oâk voâh mensen die duh Nedeâhrlandse of Engelse taal niet beheiâhrsen is duh app geschikt."

In duh 112NL app kunnuh mensen peâhrsoânlèke kenmeâhrken aangeven en deze wôhden dan meigestuurd wanneiâh zè un melding doen bè duh meldkameâh Op die manieâh kunnuh duh centralistuh beteâh en snelleâh helpen.

Zo kan eâh un chatgesprek gestart wôhden of wôhden gecommuniceiâhrd in un andeâhre taal. "Duh app kent un veâhrtaalfunctie met 109 talen, die oâk tèdens ut chattuh kan wôhden gebruikt", legt duh waut uìt. "Duh app deilt automaties duh locatie van duh meldeâh met duh meldkameâh "