Duh waut heift vrèdagnacht un ènduh gemaakt aan illegaal feès op un bedrèventeâhrrèn aan duh Zonweg in Duh Haag.

Na un anonieme melding van geluidsoveâhrlast ruktuh eitsjntuh uìt om un kèkjuh tuh gaan nemen. Bè aankomst weâhrd al snel duidelèk dat ut geluid uìt un bedrèfsveâhrzamelgebouw kwam. In ut pand weâhrden meiâhrdeâhre feistgangeâhrs aangetroffen.

Duh waut maaktuh un ènduh aan ut illegale feès Hoeveil mensen eâh precies in ut pand aanwezig waren, is niet duidelèk.

Ein deil van duh feistvieâhdeâhrs is met duh taxi veâhrtrokken.