Ut Openbâh Ministeâhrie (OM) is un ondâhzoek gestart nâh un Hagenâh die veâhrdacht wôhdt van witwassen. Duh gozâh ontvangt un uìtkeâhring van duh gemeintuh mâh had wel duìzunden pleuro's op zak.

Duh Hagenâh liep vrèdag tegen duh lamp tèdens un ritjuh in duh tram in Duh Haag Zuidwès Controleurs betraptuh hem op zwartrèden en ontdektuh dat hè opmeâhrkelèk veil geld bè zich had. Hè kon niet duidelèk uìtleggen hoe hè aan ut geld is gekomen.

Duh zwartrèdeâh is één van duh vèf peâhrsonen die vrèdag is aangehouden tèdens un grotuh handhavingsactie in Zuidwès Duh gemeintuh waut Douane, OM, NVWA, Stedin, HTM en duh brandwèâh hielden gisteâhren controles nâh alleâhrlè misstanden. Eâh zèn ondâh andeâhre duìzunden illegale sigarettuh in beslag genomen en belastingboetes geïnd.

Drugsdealeâh in sloât gesprongen

Tegen ut ènduh van duh dag zèn eâh oâk tientallen boetes uìtgedeild voâh oveâhrtredinguh als tuh hard rèden, fiesen op duh stoep en zwartrèden. Un betraptuh drugsdealeâh probeiâhrduh duh dans tuh ontspringuh doâh in duh sloât tuh springuh. Eâh waren echteâh zoveil eitsjntuh en boa's in duh wèk aanwezig dat hè snel weâhrd opgespoâhd. Met un koud en nat pak weâhrd hè uìtèndelèk geboèd nâh un politiebureau gebracht.