Ein groep van zo'n veiâhrtig trekkeâhrs was vanochtend ondâhweg nâh Duh Haag, binnendoâh oveâh duh Ypenburgse Boslaan bè Noâtdôhp. Ze negeiâhrden daâhrmei un noâdbevel dat eiâhrdeâh in duh nacht van maahndagh op disdag was ingesteld doâh ut gemeintebestuur. Vieâh trekkeâhrs zèn vlak voâh ut centrum in beslag genomen.

Boeâhren uìt ut hele land waren samen van plan om met ongeveiâh 150 trekkeâhrs nâh Duh Haag tuh komen tèdens Prinsjusdag. Dat zegt un boeâh uìt Krimpeneâhrwaâhrd die met twintig andeâhren op ut Malieveld is samengekomen. Un deil van duh groepjus was in Duh Haag aangekomen en weâhrd teâhruggestuurd doâh duh waut un andeâh deil is afgebeld omdat ze hoâhden dat ze Duh Haag niet in mochtuh

Minstens vieâh trekkeâhrs zèn doâh duh waut weggehaald. Eâh is oâk un legeâhrvoeâhrtuig aanwezig om duh tractôhen mei weg tuh voeâhren. Op veâhrschillenduh plaatsen in en rond duh Hofstad zèn boeâhren staanduh gehouden doâh duh waut

Ministeâh Dilan Yesilgöz zegt dat duh waut zal optreden tegen boeâhren die op Prinsjusdag met trekkeâhrs nâh Duh Haag probeâhren tuh komen om tuh demonstreâhren. Ze waâhrschuwt dat duh landbouwvoeâhrtuiguhn in beslag zullen wôhden genomen. "Demonstreâhren mag, mâh niet met grotuh voeâhrtuiguhn", aldus duh ministeâh

Yesilgöz roept boeâhren die ondâhweg zèn nâh duh Hofstad hun tractôh daâhrom thuis tuh latuh "Trekkeâhrs wôhden in beslag genomen doâh duh waut Denk aan duh vèlighèd van alle mensen die vandaag nâh Prinsjusdag komen."

Intussen staat op duh A29 tussen Willemstad en duh Haringvlietbrug un file richting Rotteâhrdam vanwege trekkeâhrs die op duh snelweg rèden. Rond 7.00 uur ging ut nog om zo'n 3 kilometeâh file, aldus un woâhdvoeâhrdeâh van duh ANWB.

Duh Haag heift ut noâdbevel afgegeven 'wegens eâhrnstiguh vreis voâh veâhrstôhing van duh openbare ôhduh en vèlighèd op Prinsjusdag' doâh protesteâhrenduh boeâhren. 'Boeâhren die met hun trekkeâhrs willen demonstreâhren in duh stad, wôhden teâhruggestuurd en indien nodig vanaf duh stadsgrens nâh eldeâhrs gelèd', twitteâhrduh duh gemeintuh "We spreken ze eâhrop aan, dan hoâp ik dat ze duh aanwèzing volgen", zegt burgemeisteâh Jan van Zanen.

Boeâhren op duh Haagse Binckhôhstlaan. Duh boeâhren negeâhren daâhrmei un noâdbevel dat eiâhrdeâh in duh nacht van maahndagh op disdag is ingesteld doâh ut gemeintebestuur.

Ein gemeintewoâhdvoeâhrdeâh zegt dat duh burgemeisteâh ut bevel heift uìtgevaâhrdigd nadat duh waut 'beweginguh van boeâhren heift waâhrgenomen' richting duh stad. "Ze zouden op weg zèn nâh Duh Haag om duh openbare ôhduh tuh veâhrstôhen. Dat kunnuh we niet gebruiken op Prinsjusdag, zekeâh niet nu eâh voâh ut eiâhrst wèâh publiek aanwezig mag zèn."