Duh Haagse Vâugelwèk is uìtgeâhroepen tot bestuh buurt van Zuid-Holland. Bewoneâhrs geven hun wèk un 8.9, ut hoâgstuh rappôhtcèfeâh van duh provincie.

Duh Vrèe Univeâhrsèitit van Amsteâhrdam ondâhzocht samen met burenplatfoâhm Nextdoâh hoe bewoneâhrs hun wèk eâhrvaren. Daâhrbè kwam duh Vâugelwèk dus als bestuh uìt duh veâhrf.

Inwoneâhrs beoâhdeilden duh wèk op zes criteâhria, namelèk contact met buren en ut helpen van buren, sociale cohesie, voâhzieninguh, duh eâhrvaren vèlighèd en gevoelens van einzaamhèd in duh buurt. Bewoneâhrs konden oâk aangeven wat zè zelf belangrèk vinden bè ut beoâhdelen van hun buurt. Dat waren voâhal rust, ut contact tussen buurtgenotuh en duh beâhrèkbaâhrhèd van duh wèk. Oâk inteâhressant: ut ondâhzoek laat zien dat mensen op ut platteland meiâh waâhrduh hechtuh aan rust, wâh stedelinguh juist duh beâhrèkbaâhrhèd van belang vinden. Ut contact met buren bleik voâh bèduh groepen belangrèk.

Vôhig jâh scoâhduh duh Vâugelwèk oâk al goed in ut ondâhzoek: toen belandduh duh wèk op duh tweiduh plaats. Dit jâh èndigduh duh Archipelbuurt op nummeâh twei en is Duh Haag dus goed veâhrtegenwoâhdigd. Duh Archipelbuurt kreig un 8.8 van hâh bewoneâhrs. Laakkwartieâh en Spoâhwèk en Laakkwartieâh-Oâst scoâhden juist ut slechtst van Zuid-Holland met un 5 als rappôhtcèfeâh

Bèna alle wèken die goed scôhen liggen in ‘relatief welgestelduh groene en rustiguh wèken van duh steden’, aldus ut ondâhzoek. Daâhrnaast liggen opvallend veil wèken in duh Randstad. Oâk gemeintuh weâhrden in ut ondâhzoek beoâhdeild. Daâhrbè weâhrd duh gemeintuh Voâhschotuh uìtgeâhroepen tot bestuh gemeintuh van Zuid-Holland. Die gemeintuh scoâht opvallend goed op ut gebied van vèlighèd.