Duh N7 (zuidelèke ringweg) in Groninguh is komend weikend ruim un dag dag dich teâh hoâgtuh van Laan Côhpus den Hoâhn. Duh stremming in bèduh richtinguh is van zatâhdag 24 juli 20.00 uur tot maahndagh 26 juli 6.00 uur.

Oâk duh weg ondâh ut viaduct, duh veâhrbinding tussen duh twei rotondes, is afgeslotuh voâh ut veâhrkeiâh Duh rotondes zelf zèn wel open. Veâhrkeiâh wôhdt via duh op- en afrittuh en duh rotondes omgelèd.

Duh Jan Eveâhrt Scholtenlaan is op hetzelfduh moment dich voâh zowel gemotôhiseiâhrd veâhrkeiâh als fieseâhrs en voetgangeâhrs. Leis hieâh meiâh oveâh deze afsluìting en duh omlèdinguh.

Aannemeâhrscombinatie Heâhrepoâht is hieâh bezig un nieuw viaduct tuh plaatsen. Spèsjaal voâh deze weâhrkzaamheden heift Aanpak Ring Zuid un extra webcam geplaatst. Deze staat bè duh rotonduh van duh Laan Côhpus den Hoâhn.