Bèna veiâhrtig bewoneâhrs van duh Schubeâhrtstraat in Capelle aan den Èssel spreken in un open brief aan ut stadsbestuur en duh gemeinteâhraad hun zôhgen uìt oveâh duh plannen voâh un snelfiesroutuh Die routuh tussen duh Algeâhrabrug en metrostation Capelsebrug, kan volgens un ondâhzoek ut bestuh doâh duh Schubeâhrtstraat lopen.

Duh bewoneâhrs schrèven duh plannen voâh duh Schubeâhrtstraat volkomen onbegrèpelèk tuh vinden. "Waâhrom un 290 meteâh lange woâneâhrfstraat asfalteâhren zondâh dat dit oâk mâh eniguh tèdswinst voâh duh fieseâhrs vanuìt Krimpen opleveâhrt?", vragen duh bewoneâhrs zich af. Oâk vrezen zè voâh parkeiâhrproblemen en mindeâh groen.

Duh snelfiesroutuh mot veâhrlichting bieden aan duh druktuh op duh Algeâhracôhridôh, die wôhdt getèsteâhrd doâh files en veâhrtraginguh. Doâh duh fiesveâhrbinding tuh veâhrbeteâhren zouden mensen wôhden gestimuleiâhrd duh fies tuh pakken.

Duh bewoneâhrs zèn bang dat un fiescôhridôh met voâhrang doâh hun straat duh vèlighèd voâh duh wèkbewoneâhrs veâhrmindeâhrt. "Duh impact voâh duh wèkbewoneâhrs is volledig genegeiâhrd", aldus duh brief. Oâk zien zè lieveâh dat andeâhre puntuh wôhden aangepakt, zoals duh tunneltjus ondâh duh Algeâhraweg en duh Abram van Rèckevôhselweg.

Ein woâhdvoeâhrdeâh van duh gemeintuh Capelle aan den Èssel laat wetuh dat nog veâhrdeâh nâh duh plannen gekeken wôhdt. Oâk gaat wethoudeâh Maâhrtuh Struèvenbeâhrg met un bewoneâh fiesen.

Eiâhrdeâh zè duh wethoudeâh dat duh snelfiesroutuh niet allein gaat om tèdwinst, mâh oâk om fiescomfoâht, ut veâhrbeteâhren van voâhrangsregels en ut veâhrbreden van fiespaden voâh duh vèlighèd.