Ein 29-jariguh gozâh uìt ut Zuid-Hollandse Rènsburg is woesdag veâhroâhdeild voâh ut bedrèguhn van demissionair ministeâh Hugo duh Jonge (Volksgezondhèd) op Faceboâk. Duh gozâh heift un gevangenisstraf van acht weken opgelegd gekregen, waâhrvan vieâh voâhwaâhrdelèk.

Veâhrdachtuh Barry K. plaatstuh op 9 novembeâh un beweâhrktuh foto ondâh un Faceboâk-beâhrich dat Hugo duh Jonge op zèn peâhrsoânlèke Faceboâk-pagina had gezet. Op duh afbeilding lag duh ministeâh op duh grond met bebloed veâhrband om zèn hoâfd, zodat ut leik alsof hè was neiâhrgeschotuh

Duh afbeilding was un beweâhrking van un foto van duh doâdgeschotuh politicus Pim Foâhtuyn op ut Mediapark in Hilveâhrsum uìt 2002. Ut gezich van Foâhtuyn was veâhrvangen met dat van Duh Jonge.

Duh ministeâh deid aangiftuh nadat hè duh foto zelf ondâh âugen had gekregen. "Ik weâhrd hieâh wel bang van", had hè volgens duh politieâhechteâh bè duh waut veâhrklaâhrd. "Bang dat andeâhren weâhrden aangezet om ies tuh doen tegen mè."

Duh Rènsburgâh zegt dat hè "nauìt duh bedoeling had om iemand tuh bedrèguhn, zekeâh ministeâh Duh Jonge niet", zo veâhrtelduh hè aan duh rechteâh in Duh Haag.

Hè veâhrklaâhrduh dat hè duh "lolbroek" wilduh uìthangen en hè had niet gedacht dat duh ministeâh ut beild zelf zou zien. "Ik plaatstuh duh foto in un opwelling. Ik hep eâh nog gein tien seconden oveâh nagedacht. Ik had eâh veâhrdeâh gein bedoelinguh bè. Meiâh dan dom. Ik had ut zekeâh niet gedaan als ik eâh beteâh oveâh had nagedacht."

Duh rechteâh vroeg K. of hè zich kon voâhstellen dat duh afbeilding mensen op un idei kon brengen. "Ik zou zelf niet getriggeâhrd wôhden doâh zo'n beild. Ik wilduh niemand opruien."